WAŻNE WYDARZENIA W ŻYCIU SZKOŁY

WAŻNE WYDARZENIA W ŻYCIU SZKOŁY

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU 2023/2024

Miesiąc

Termin

Rodzaj

wydarzeń

Kształtowany system

wartości

Sposób realizacji

Spodziewane efekty

oddziaływań

wychowawczych

Ewaluacja,

dowody

realizacji

Wrzesień

.

04.09.

2023r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Nauka, praca nad sobą, systematyczność, punktualność, bezpieczeństwo, rozwijanie samorządności

Spotkanie z uczniami kl. I i rodzicami, spotkanie uczniów kl. IV-VIII z wychowawcami.

Godne zachowanie, odświętny ubiór, poczucie wspólnoty klasowej i szkolnej, poczucie obowiązku, poszanowanie tradycji

Obserwacja  zachowania i ubioru uczniów

08.09.

2023r.

Narodowe Czytanie

Wyzwalanie inicjatywy,

wdrażanie do aktywności,

rozwijanie aktywności czytelniczej

Udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej

Aktywny udział uczniów w imprezie

Sprawozdanie, zdjęcia

09.2023r.

Dolnośląski Festiwal Nauk

Rozwijanie kreatywności, wyzwalanie inicjatywy, wdrażanie do aktywności

Udział w zajęciach online

Aktywny udział uczniów w lekcji

Sprawozdanie

04.09 2023r.

Wybór samorządów klasowych

Autonomia szkoły, demokracja poprzez działanie, samorządność, normy współżycia w grupie, wyzwalanie inicjatywy, uczenie demokratycznych form współżycia, kształtowanie pozytywnych postaw

Autoprezentacja kandydatów, głosowanie z procedurą

Udział uczniów w demokratycznych wyborach

Wyniki wyborów

15.09.

2023r.

Międzynarodowy Dzień Kropki

Wyzwalanie inicjatywy,

wdrażanie do aktywności,

rozwijanie talentów

Imprezy klasowe, konkursy, gry

Udział uczniów w imprezie

Sprawozdanie, zdjęcia

21-22.09.

2023r.

Obchody Dnia Drzewa

Udział w gminnych obchodach Dnia Drzewa

Imprezy plenerowe, konkursy, gry

Aktywny udział uczniów w imprezie.

Sprawozdanie

 

21.09.

2023r .

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Autonomia szkoły, demokracja poprzez działanie, samorządność, normy współżycia w grupie, wyzwalanie inicjatywy, uczenie demokratycznych form współżycia, kształtowanie pozytywnych postaw

Autoprezentacja kandydatów, głosowanie zgodnie z ordynacją wyborczą

Udział uczniów w demokratycznych wyborach

Obserwacja akcji reklamowej, wyniki wyborów

22.09.

2023r.

Dzień Języków Obcych

Wyzwalanie inicjatywy, wdrażanie do aktywności; rozwijanie umiejętności językowych, rozwijanie dwujęzyczności.

Konkursy

Udział uczniów w konkursach

Sprawozdanie

26-30.09.

2023r. 

Europejski Tydzień Sportu

Wyzwalanie inicjatywy, wdrażanie do aktywności, rozwijanie zainteresowań i talentów

Impreza sportowa

Udział uczniów w imprezie

Sprawozdanie

30.09.

2023 r.

Szkolne obchody Dnia Chłopaka

 

Wyzwalanie inicjatywy,

wdrażanie do aktywności

Audycja przez szkolny radiowęzeł;

Impreza „Między nami mężczyznami” – pokaz zainteresowań

Aktywny udział uczniów w imprezie „Między nami mężczyznami”

Sprawozdanie

06.10.

2023 r.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Wyzwalanie inicjatywy, wdrażanie do aktywności, rozwijanie zainteresowań matematyką.

Turniej dla klas IV i V.

Aktywny udział uczniów.

Sprawozdanie, zdjęcia.

Październik

 13.10.

2023 r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Szacunek do wszystkich pracowników szkoły, uprzejmość

Uroczyste spotkanie nauczycieli z uczniami

Odświętny ubiór, godne zachowanie, integrowanie społeczne uczniów, wdrażanie do samorządności

Obserwacja  zachowania i ubioru uczniów

X 2023r.

Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych

Wyzwalanie inicjatywy,

wdrażanie do aktywności

Imprezy czytelnicze, konkursy, audycje przez szkolny radiowęzeł

Aktywny udział uczniów w imprezach

Sprawozdanie, zdjęcia

X 2023r.

Tydzień Profilaktyczny

Wdrażanie treści profilaktycznych; edukacja prozdrowotna

Imprezy profilaktyczne, spotkania z pedagogiem, psychologiem

Aktywny udział uczniów w imprezie

Sprawozdanie, zdjęcia

Listopad

10.11.

2023r.

Święto Niepodległości

– 11. XI.

Ojczyzna, naród, patriotyzm, wolność, symbole narodowe

Wystawa w Izbie Patrona.

Tematyka na zajęciach z wychowawcą,

konkursy plastyczne, muzyczne, patriotyczne, apel,

akcja kotyliony

Poszanowanie symboli narodowych, poczucie przynależności narodowej,

aktywny udział w apelu

Zdjęcia, 

wyniki konkursu na szkolnej stronie internetowej,

sprawozdanie,

zdjęcia

Grudzień

04.12.

2023r.

Dzień Górnika – tradycje regionu

Tradycja, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i aktywności we własnym środowisku

Kartki z życzeniami dla górników,

tematyka na zajęciach z  wychowawcą- klasowe spotkania z górnikiem,

gazetka ścienna,

apel

 

Rozbudzenie miłości do „małej ojczyzny”, poczucie dumy i przynależności lokalnej, identyfikacja z wartościami najbliższego środowiska

Odświętny ubiór, godne zachowanie, integrowanie społeczne uczniów

Wystawa prac uczniowskich

Sprawozdanie,

zdjęcia

Obserwacja  zachowania i ubioru uczniów

5.12.

2023r.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Poznanie i kultywowanie wartości: dobro, miłość bliźniego; rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za drugiego człowieka

Imprezy, akcje, spotkania z uczniami

Aktywny udział w imprezie

Sprawozdanie

06.12. 2023r.

Dzień Świętego Mikołaja

Zabawy sportowe z Mikołajem- bawimy się z rodzicami

Tradycja, zwyczaje

Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu z rodziną

Klasowe spotkania mikołajkowe

Sportowy Turniej Mikołajkowy

Współdziałanie w grupie klasowej i szkolnej, postrzeganie szkoły jako miejsca dobrej i bezpiecznej zabawy

Współdziałanie w grupie klasowej i rodzinie. Szkoła i ja

Wystawa prac – sznurkowa prezentacja

Dokumentacja fotograficzna

14-18.12.

2023r.

Święta Bożego Narodzenia

Szacunek do tradycji, zwyczaje świąteczne, poznawanie i kultywowanie wartości: dobro, miłość bliźniego, wspólnota życia rodzinnego, przebywanie z bliskimi.

Wystawy świąteczne, dekoracje sal lekcyjnych

Betlejemskie Światło Pokoju. 

Ozdabianie pierników- warsztaty

Akcje charytatywne

Wieczór kolęd

Jasełka

Godne zachowanie się, gotowość do rozmowy, poczucie wspólnoty

Ocena atmosfery świątecznej, zainteresowanie kiermaszem, podsumowanie akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”

Luty

02.

2024r.

Podsumowanie I półrocza kl. I-III

Ocenienie własnej nauki, rozbudzanie ambicji i zachęcanie do wysiłku, wytrwałości, pokonywanie strachu, rozwijanie mocnych stron osobowości

Spotkanie z rodzicami, wręczenie nagród i stypendium wyróżnionym uczniom.

Aktywny udział rodziców w spotkaniu.

Opinie rodziców

02.2024 r.

Uroczyste podsumowanie I półrocza kl. IV-VIII

Ocenienie własnej nauki, rozbudzanie ambicji i zachęcanie do wysiłku, wytrwałości, pokonywanie strachu, rozwijanie mocnych stron osobowości

Spotkanie z rodzicami uczniów.

Aktywny udział rodziców w spotkaniu.

Opinie rodziców

9.02 2024r.

Dzień Bezpiecznego  Internetu

Budowanie poczucia bezpieczeństwa, prawidłowa komunikacja w sieci, przestrzeganie zasad komunikacji, uczenie życzliwości

Impreza szkolna, lekcje informatyki, zajęcia z wychowawcą

Udział uczniów w imprezie

Sprawozdanie

21.02.

2024r.

Dzień Języka Ojczystego

Wyzwalanie inicjatywy, wdrażanie do aktywności, rozwijanie zainteresowań językiem polskim.

Konkursy, zabawy, quizy klasowe

Aktywny udział uczniów w imprezach

Sprawozdanie

Marzec

08.03.

2024 r.

Dzień Kobiet

Wyzwalanie inicjatywy,

wdrażanie do aktywności

Audycja przez szkolny radiowęzeł, wręczanie upominków

Aktywny udział uczniów w imprezie.

Sprawozdanie

14.03.

2024 r.

Światowy Dzień Liczby π – quizy, zabawy, konkursy

Wyzwalanie inicjatywy, wdrażanie do aktywności, rozwijanie zainteresowań matematyką

Konkursy, zabawy, quizy klasowe

Aktywny udział uczniów w imprezach

Sprawozdanie

21.03. 2024 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Wyzwalanie inicjatywy, wdrażanie do aktywności, rozwijanie zainteresowań, zasady zachowania na wycieczkach

Konkursy, zabawy, quizy klasowe, wycieczki klasowe

Aktywny udział uczniów w imprezach

Sprawozdanie

03. 2024r.

Dzień Otwartych Drzwi

Prezentacja szkoły; rozwijanie zainteresowań uczniów, integracja dzieci

Zabawy integracyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania

Aktywny udział dzieci

Sprawozdanie

22-31.03. 2024r.

Dzień Patrona

Miejsce szkoły w środowisku lokalnym, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, ukazywanie osiągnięć patrona szkoły.

Wycieczka kl. IV do Sieroszowic, zajęcia z wychowawcą.

Zorganizowana, konsekwentna i umiejętnie prowadzona promocja szkoły, poszerzenie wiedzy uczniów na temat patrona szkoły

Sprawozdanie, zdjęcia

22-28.03.

2024 r.

Wielkanoc

Szacunek do tradycji, zwyczaje wielkanocne, wskazywanie na obecność i siłę wartości (pomoc, miłość, dobroć, skromność, pokora, poczucie humoru)

Dekoracja szkoły,

audycje wielkanocne,

konkursy wielkanocne

Integrowanie środowiska szkolnego, kultywowanie tradycji.

Obserwacja wystawy

Kwiecień

07.04. 2024 r.

Światowy Dzień Zdrowia

Profilaktyka zdrowotna, stawianie i osiąganie efektów, dyscyplina, bezpieczeństwo, relaks, nawyki czynnego wypoczywania, szlachetna rywalizacja poczucia osobistej odpowiedzialności, zdrowy tryb życia, unikanie chorób cywilizacyjnych

Konkursy, zajęcia z wychowawcą, spotkania z przedstawicielami służby zdrowia

Aktywny udział w uczniów imprezach, konkursach

Sprawozdanie, zdjęcia

12.04. 2024 r.

Szkolne Obchody Dnia Czekolady

Wdrażanie uczniów do aktywności

Degustacja czekolady

Aktywny udział w imprezie

Sprawozdanie

zdjęcia

22.04. 2024 r.

 Dzień Ziemi- impreza ekologiczna

Rozwijanie odpowiedzialności za środowiska naturalne.

Warsztaty dla uczniów i przedszkolaków.

Sadzenie lasu.

Prezentacja działań ekologicznych w szkole

Wystawy, konkursy, projekty

Współdziałanie,  odpowiedzialność, rozwijanie inicjatyw uczniów, promocja szkoły, integrowanie środowiska, współodpowiedzialność, wyrabianie pozytywnych nawyków dbałości o środowisko

Prezentacja na szkolnej stronie internetowej 

26 – 28.04.

2024 r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wdrażanie do przestrzegania zasad: wolności, praworządności, demokracji, prawa człowieka, sprawiedliwości

Tematyka w czasie zajęć z wychowawcą

Audycja radiowa, akcja-kotyliony „Dzień Biało-Czerwony” w szkole

Poczucie narodowej przynależności, wartościowanie roli wolności w życiu

człowieka

Obserwacja, sprawozdanie

27-31.04. 2024 r.

Święto Szkoły -

„Imieniny Patrona”

Miejsce szkoły w środowisku lokalnym, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkoły, kształtowanie więzi emocjonalnych ze szkołą

Konkursy plastyczne, piosenki, literackie

Zorganizowana, konsekwentna i umiejętnie prowadzona promocja szkoły, dążenie do oryginalności i śmiałych pomysłów,

wyniki konkursów

Sprawozdanie, zdjęcia

Maj

15.05.

2024r.

Dzień Niezapominajki

Miejsce szkoły w środowisku lokalnym, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, promowanie zachowań proekologicznych.

Udział w gminnych obchodach święta , warsztaty ekologiczne, zajęcia w terenie

Współdziałanie,  odpowiedzialność, rozwijanie inicjatyw uczniów, promocja szkoły, integrowanie środowiska, współodpowiedzialność, wyrabianie pozytywnych nawyków dbałości o środowisko

Sprawozdanie, zdjęcia

08.05.

2024 r.

Święto Biblioteki

Wdrażanie uczniów do korzystania z biblioteki

wyrabianie nawyku czytania

Prezentacja działań biblioteki

Aktywny udział uczniów w imprezach czytelniczych

Sprawozdanie, zdjęcia

Czerwiec

31.05. 2024 r.

Dzień Dziecka

Tradycja szkoły, rozwijanie umiejętności, współdziałanie, tolerancja, prawa dziecka.

Wycieczki, gry i zabawy

Dzień sportu w szkole

Poczucie szkolnej wspólnoty, tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego klas i szkoły, integracja uczniów

Gry i zabawy kl. 0-III

Szkolna Mini Olimpiada Sportowa

13.06. 2024 r.

Dzień Pustej Klasy

Wyzwalanie inicjatywy, wdrażanie do aktywności, rozwijanie zainteresowań; zasady zachowania na wycieczkach; integracja zespołu klasowego

Wycieczki, lekcje „inaczej”

Aktywny udział uczniów w imprezach

Sprawozdanie

21.06.

2024 r.

Zakończenie roku szkolnego

Umiejętny wypoczynek, zdrowy tryb życia, poznawanie środowiska lokalnego, kraju i świata, bezpieczeństwo, refleksje nad własną pracą

Uroczyste apele klas I – VIII

Identyfikacja ze szkołą, stosowanie w praktyce poznanych zasad społeczno – moralnych

Scenariusze, obserwacja strona www

28.08.

2024 r.

Przygotowanie apelu na rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

Nauka, praca nad sobą, systematyczność, punktualność, bezpieczeństwo, rozwijanie samorządności

Spotkanie z uczniami kl. I i rodzicami, spotkanie uczniów kl. IV-VI i VII-VIII z wychowawcami.

Godne zachowanie, odświętny ubiór, poczucie wspólnoty klasowej i szkolnej, poczucie obowiązku, poszanowanie tradycji

Obserwacja  zachowania i ubioru uczniów

Harmonogram imprez i uroczystości opracowany został przez: przewodniczących zespołów nauczycielskich.

Zatwierdzono do realizacji  31.08.2023 r.

Strony w dziale:

Strony w dziale: