Szkolny Regulamin Przyznawania Odznaki Patrona Szkoły

Szkolny  Regulamin Przyznawania Odznaki Patrona Szkoły

obowiązuje od dnia 21 listopada 2022 r.

I.       Postanowienia ogólne

 1. Decyzję o przyznaniu Odznaki Patrona Szkoły – Brązowej, Srebrnej, Złotej i Kryształowej podejmuje Rada Pedagogiczna na zebraniu zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej.
 2. Odznaki Patrona przyznawane są na uzasadniony wniosek wychowawcy przedstawiony na zebraniu klasyfikacyjnym w pionach klas I-III, IV – VIII.
 3. Brązowa Odznaka Patrona przyznawana jest uczniom kl. III-VIII.
 4. Srebrna Odznaka Patrona Szkoły przyznawana jest uczniom kl. IV-VIII.
 5. Warunkiem uzyskania Srebrnej Odznaki jest posiadanie Brązowej Odznaki.
 6. Złota Odznaka Patrona przyznawana jest uczniom kl. VI-VIII.
 7. Warunkiem otrzymania Złotej Odznaki Patrona Szkoły jest posiadanie Brązowej i Srebrnej Odznaki.
 8. Kryształową Odznakę Patrona Szkoły otrzymuje absolwent szkoły.
 9. Warunkiem uzyskania Kryształowej Odznaki Patrona Szkoły jest posiadanie Brązowej, Srebrnej i Złotej Odznaki.
 10. Przy przyznawaniu kolejnej Odznaki uwzględnia się wszystkie osiągnięcia uzyskane od momentu otrzymania poprzedniej Odznaki.

II.      Kryteria przyznawania Odznaki Patrona Szkoły.

 1. Brązową Odznakę Patrona otrzymuje:
 1. uczeń kl. III, który wykazał wysoki poziom umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej (poszczególnych edukacji)
 2. uczeń kl. IV-VI, który uzyskał średnią ocen na świadectwie 4,9 i wyższą,
 3. uczeń kl. VII-VIII, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 (świadectwo z wyróżnieniem),
 4. uczeń otrzymujący Brązową Odznakę Patrona Szkoły:
 1. charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i aktywnie działa w grupie klasowej,
 2. reprezentował klasę lub szkołę w uroczystościach szkolnych lub lokalnych, konkursach i zawodach uzyskując wyróżnienia, nagrody, odznaki przedmiotowe, aktywnie działał w samorządzie uczniowskim  lub podejmował cyklicznie działania na rzecz  innych w ramach wolontariatu.
 1. Srebrną Odznakę Patrona Szkoły otrzymuje:
 1. uczeń kl. IV-VI, który uzyskał średnią ocen ca najmniej 5,0,
 2. uczeń kl. VII-VIII, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,9,
 3. uczeń kl. IV-VIII otrzymuje Srebrną Odznakę Patrona Szkoły:
 1. charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, rozwija cechy sylwetki absolwenta szkoły,
 2. brał udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych lub zawodach sportowych, osiągając wyróżnienia i nagrody, odznaki przedmiotowe, aktywnie działał w samorządzie uczniowskim  lub cyklicznie na rzecz innych w formie wolontariatu.
 1. Złotą Odznakę Patrona Szkoły otrzymuje:
 1. uczeń kl. VI, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1,
 2. uczeń kl. VII-VIII, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0,
 3. uczeń kl. VI-VIII otrzymujący Złotą Odznakę Patrona:
 1. charakteryzuje się wysoką kulturą i rozwija cechy sylwetki absolwenta szkoły,
 2. reprezentował klasę lub szkołę w uroczystościach szkolnych lub lokalnych, konkursach i zawodach uzyskując wyróżnienia i nagrody, odznaki przedmiotowe, aktywnie działał w samorządzie uczniowskim lub podejmował cyklicznie działania na rzecz innych w ramach wolontariatu.
 1. Kryształową Odznakę Patrona Szkoły otrzymuje absolwent szkoły, który:
 1. uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1,
 2. wyróżnił się wysoką kulturą osobistą w środowisku szkolnym i poza szkołą, reprezentuje cechy sylwetki absolwenta szkoły,
 3. brał udział w konkursach  lub zawodach pozaszkolnych osiągając nagrody lub tytuł laureata, aktywnie działał w samorządzie uczniowskim  lub wyróżniał się w działaniach na rzecz wolontariatu.

III.     Postanowienia końcowe.

1.      Za szczególne osiągnięcia Rada Pedagogiczna może przyznać Odznakę Patrona Szkoły z pominięciem jednego z kryteriów.

2.      Regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez SU i Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.

Strony w dziale:

Strony w dziale: