Egzamin ósmoklasisty 2022/2023 – informacje dla rodziców uczniów klas 8

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w dniach 23, 24 i 25 maja 2023 roku /odpowiednio wtorek, środa i czwartek/. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z trzech przedmiotów:

 języka polskiego w pierwszym dniu (trwa 120 minut) - 23 maja (start: 9:00)

 matematyki (100 minut)- 24 maja (start: 9:00)

 języka obcego nowożytnego (90 minut) - 25 maja (start: 9:00)

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Termin dodatkowy egzaminu (w czerwcu) przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych.

Jeżeli Państwa dzieci zażywają stale leki i taka konieczność może się zdarzyć podczas egzaminu, to prosimy o dostarczenie Dyrektorowi szkoły zaświadczenia od lekarza o konieczności przyjmowania leku oraz dostarczenie Dyrektorowi szkoły przed egzaminem przyjmowanego leku, najpóźniej do 22 maja 2023 roku do godziny 13.00.

WAŻNE DATY ZWIĄZANE Z EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

28 WRZESIEŃ

Do 28 września Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Najpóźniej do 30 września rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

17 PAŹDZIERNIK

Najpóźniej do 17 października Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają Dyrektorowi szkoły opinię Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się (jeżeli dokument nie był złożony wcześniej). Jeżeli dokument zostanie wydany przez Poradnię po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Najpóźniej do 17 października Rodzice ucznia składają Dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza, uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu.

21 LISTOPAD

Do 21 listopada Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia pisemną informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Najpóźniej do 24 listopada rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpi po 21 listopada – Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

23, 24 i 25 MAJA

Egzamin ósmoklasisty w dniach 23, 24 i 25  /odpowiednio wtorek, środa i czwartek

12, 13 i 14 CZERIWEC TERMIN DODATKOWY EGZAMINU

Do egzaminu w terminie dodatkowym (12, 13 i 14 czerwca 2023 roku) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał na egzaminie z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem : http://wyniki.edu.pl Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2023 roku od godziny 10.00. Do ZIU można się zalogować również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

3 LIPIEC

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.

6 LIPIEC

Termin wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 6 lipca 2023 r. Wyniki na zaświadczeniach zostaną przedstawione w procentach i na skali centylowej. Dzięki temu uczniowie zobaczą porównanie swoich wyników z wynikami wszystkich innych zdających w tym samym roku.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty 2023– najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty to cykl pisemnych testów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język wybiera uczeń ósmej klasy spośród tych, jakich uczył się w ramach zajęć obowiązkowych. MEN wskazuje, że uczniowie mogą wybrać: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nie będzie czwartego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego. Ósmoklasiści nie muszą zatem dodatkowo skupiać się na biologii, chemii, fizyce, geografii czy historii.

W arkuszach egzaminacyjnych, jakie dostaną ósmoklasiści, zawarte będą zadania:

 • otwarte – takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź,
 • zamknięte – takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2023?

Pierwszego dnia testów uczniowie kończący szkołę podstawową będą mierzyć się z egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego. Na rozwiązanie zadań przewidziano 120 minut.

Kolejny dzień to zmagania z egzaminem z matematyki, który ma trwać 100 minut.

Najmniej czasu uczniowie dostaną na rozwiązanie zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego wybranego języka nowożytnego. Jedynie 90 minut.

To trzeci i ostatni dzień sprawdzania wiedzy uczniów ósmych klas.

Jakie przybory można zabrać na egzamin ósmoklasisty w 2023?

Na egzaminie każdy z uczniów powinien mieć długopis lub pióro obowiązkowo z czarnym tuszem. Na teście z matematyki można mieć linijkę. Każdy zdający egzamin może też mieć przy sobie butelkę wody. Jednak należy pamiętać o tym, że powinna stać przy nóżce stolika.

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin ósmoklasisty?

Egzamin zdaje każdy, kto do niego przystąpił i go ukończył. Nawet gdy uzyska 0%.  Wynik egzaminu nie ma też wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Jednak jest brany pod uwagę podczas naliczania punktów na zakończenie szkoły podstawowej. A te są istotne podczas rekrutacji do szkół średnich.

Ile punktów można dostać za egzaminie ósmoklasisty?

Każdy uczeń po zakończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej może zdobyć maksymalnie 200 punktów:

 • maksymalnie 100 za wynik egzaminu ósmoklasisty,
 • i maksymalnie 100 za oceny na świadectwie.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.

1. Dostosowanie form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających:

a. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB

b. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) –na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

2. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

 1. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 2. słabowidzących
 3. niewidomych
 4. słabosłyszących i niesłyszących
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 6. z afazją
 7. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 8. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)
 9. obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 10. z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 11. z zaburzeniem widzenia barw.

3. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

 1. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 2. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 3. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 4. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
 5. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 6. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

4. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  3. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  4. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
  5. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
  6. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

– objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

– cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Źródło: Informacje opracowane na podstawie: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023, CKE, sierpień 2022.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE: https://www.oke.wroclaw.pl/cms,4837,informacje.htm

Strony w dziale:

Strony w dziale: