Deklaracja dostępności | Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.sp1.polkowice.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Szkole Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.sp1.polkowice.pl spełnia wymagania w 
99.65 % na 100

Strona internetowa https://www.sp1.polkowice.pl jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • materiały wideo oraz dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych,
 • filmy nie posiadają napisów,
 • brak audiodeskrypcji tekstu,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów oraz pdf z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania a przekazane do publikacji przez organy zewnętrzne.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Data publikacji aktualnej wersji strony internetowej:10.09.2022

Informacje na temat procedury zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

I Zapewnienie dostępności cyfrowej

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

    Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

    Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

    W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo  złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

II Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

    Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej.

    Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności".

    Wniosek ( Formularz wniosku o zapewnienie dostępności ,załącznik nr 1) o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno- komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

    Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

    Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:
złożyć osobiście w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,
wysłać na adres:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice,wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl

    W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności.

Klauzula informacyjna.

 

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach otrzymają niezbędną pomoc. Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem obsługi za pomocą domofonu umieszczonego po lewej stronie  w wejściu głównym. Wyżej wymieniony pracownik otworzy drzwi wejściowe i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np. odprowadzi interesanta do pomieszczenia na parterze, bądź zawoła pracownika z powyższych kondygnacji. W budynku nie ma windy.

Informujemy, że w budynku sportowym znajdują się pomieszczenia tj. toaleta i prysznic przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, natomiast w budynku dydaktycznym nie ma wyżej wymienionych pomieszczeń.

Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:

tel./fax 767463500

e-mail: sekretariat@arch.sp1.polkowice.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze szkołą.

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: