Szkolny Budżet Obywatelski

czwartek, 26 października 2023

„W przyszłość z nowoczesnością”  - regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 2023/2024

I Zasady Ogólne

 1. Miejsce realizacji projektu – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.
 2. Czas realizacji – rok szkolny 2023/2024.
 3. Budżet: w SBO na realizacje zwycięskich projektów jest 2500,00 zł pochodzących z Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach.
 4. SBO zarządza Zespół złożony z przedstawicieli:
 1. dyrekcji szkoły: Elżbieta Marciniak – wicedyrektor,
 2. nauczycieli: Jolanta Sobczyk – nauczyciel – koordynator SBO,
 3. rodziców: Agnieszka Kabanienko – przedstawiciel Rady Rodziców,
 4. Samorządu Uczniowskiego: Amelia Satuła - przewodnicząca Rady SU.

II Warunki składania projektów

 1. Składane projekty dotyczyć mogą:
 1. zakupu (np. wyposażenia klas, pracowni, korytarzy, przestrzeni zewnętrznej szkoły),
 2. organizacji wydarzeń (np. impreza, dodatkowe zajęcia).

2. Projekty powinny zawierać koszt całkowity związany z ich realizacją.

3. Projekty muszą być zgodne z prawem i zadaniami statutowymi szkoły oraz nie mogą naruszać planów konstrukcyjnych szkoły.

4. Projekty mają być zlokalizowane na terenie należącym do szkoły i na rzecz jej społeczności.

5. Z efektów projektu powinna móc skorzystać cała społeczność szkolna.

6. Projekty muszą być zrealizowane do sierpnia 2024 r.

7. W ramach SBO dopuszcza się realizację dwóch lub więcej projektów zgodnie z kolejnością zdobytych głosów z zastrzeżeniem, iż suma kosztów tych projektów nie może przekroczyć 2500, 00 zł.

8. Projekty składać mogą:

 1. dyrekcja szkoły,
 2. rodzice,
 3. nauczyciele,
 4. uczniowie,
 5. pozostali pracownicy szkoły.

9. Forma składania projektów:

 1. indywidualna,
 2.  zespołowa.

10. Jedna osoba/ grupa może zgłosić dowolną liczbę projektów.

11. Projekty należy składać w wersji papierowej na wzorze, który znajduje się w Załączniku nr 2 (Karta zgłoszenia) – w bibliotece lub mailowo na adres: j.sobczyk@sp1.polkowice.pl.

12. Projekty weryfikowane są pod kątem:

 1.  zgodności projektu z regulaminem,
 2.  kosztorysu, w szczególności zasadność kosztów oraz ich wysokości.

13. Projekty weryfikują członkowie Zespołu lub inne osoby przez nich wyznaczone.

14. Wyniki weryfikacji Zespół publikuje na stronie internetowej szkoły.

III Promocja projektów

 1. Projekty, które przeszyły do głosowania, można promować wśród społeczności szkolnej za pomocą plakatów, ulotek, spotkań, zajęć z wychowawcą, na facebooku/stronie internetowej szkoły.
 2. Plakaty umieszczać można na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

IV Wybór projektów

 1. Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania na specjalnie w tym celu oprawnych kartach do głosowania.
 2. Głosować mogą:
 1. uczniowie,
 2. rodzice,
 3. nauczyciele,
 4. pozostali pracownicy szkoły.

3. Każdy z głosujących oddać może tylko 1 głos na wybrany przez niego projekt.

4. Karty do pobrania będą w szkole w określonym miejscu.

4. Do głosowania zostanie wyznaczone miejsce w szkole. Podany również zostanie termin oddawania głosów.

5. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie szkolna komisja, w skład, której wejdą nauczyciele i uczniowie wyznaczeni przez koordynatora SBO.

IV Ogłoszenie wyników

 1. Do etapu realizacji przechodzi projekt, który uzyskał najwięcej głosów poparcia wśród głosujących.
 2. Jeśli spośród projektów, które dostaną tyle samo głosów, trzeba wybrać jeden, ponieważ przekroczą kwotę SBO, zwycięski projekt wybiera się w drodze dodatkowego głosowania.   
 3. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.
 4. Nad terminową realizacją zwycięskiego projektu/projektów czuwać będzie Zespół SBO pod kierunkiem koordynatora.

red. sp1_mkosinska

Strony w dziale:

Strony w dziale: